Sint Annaklooster

Organisatie

Bestuursorganen en Raden

Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

De Raad van Bestuur heeft de leiding over Sint Annaklooster en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Deze Raad houdt toezicht op de realisatie en doelstelling, het beleid en de algemene gang van zaken. Lees in het kader van Zorgbrede Governance Code, de huidige Visie en het Toezichtkader van de Raad van Toezicht met addendum. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur functioneren conform de gestelde vereisten in de Zorgbrede Governance Code, het bepaalde in de statuten en het reglement Raad van Toezicht en reglement Raad van Bestuur met addendum. Sint Annaklooster is aangesloten bij de NVTZ en NVZD. De bezoldiging is conform WNT 2 (klasse III).

De samenstelling van de raden is als volgt:

Raad van Bestuur

Anita (A.T.A.G.) Schavemaker, directeur/bestuurder

Raad van Toezicht

Hans (J.P.J.) van den Broek, voorzitter

Laura (L.A.C.) Kallenberg, vice-voorzitter

Ingrid (I.) Bergstein, lid

Ting Yu (T.Y.) Chu, lid

Ilona (I.) Veenema, lid

Ingrid (E.A.W.C.) Baan-van Esch, directiesecretaresse (040 20 98 401)

Binnen de Raad van Toezicht zijn 3 commissies actief:

  • Auditcommissie
  • Commissie Kwaliteit en Veiligheid
  • Remuneratiecommissie

In het maatschappelijk jaardocument (bijlage 2) vindt u ook een verslag van de Raad van Toezicht.

Wilt u contact met de Raad van Toezicht? Mail naar 

Bezoldiging

De beloning van de Raad van Bestuur en de vergoeding van de Raad van Toezicht vallen onder de afspraken van WNT II. Het personeel dat in dienst is, valt onder de CAO VVT.

Bestuursorganen

De bestuursorganen dragen zorg voor het (dagelijkse) beleid van de organisatie. Sint Annaklooster kent drie managementlagen. Bekijk hier het organogram.

Medezeggenschap

Ondernemingsraad

Voorzitter OR: Inge Sanders
Vice voorzitter: Ilse Lamers

Overige leden OR:

  • Iris van Stiphout
  • Lori Herijgers
  • Saskia Reijnen
  • Ralf Peters
  • Colinda van Zoggel
  • Moniek Kanters
  • Miranda Bogmans

 Ambtelijk secretaris: Nancy van Goch (geen lid van de OR)

De Ondernemingsraad is het overlegorgaan tussen de Raad van Bestuur en de medewerkers van Sint Annaklooster en behartigt de belangen van de medewerkers. De Ondernemingsraad zorgt voor balans in ondernemings- en personeelsdoelstellingen. De ambtelijk secretaris is contactpersoon van de Ondernemingsraad (040 20 98 400),

Cliëntenraad

De cliëntenraad zet zich in voor goede zorg- en dienstverlening en behartigt de cliëntenbelangen. Als cliënt kunt u bij de cliëntenraad algemene vragen of suggesties kwijt. De cliëntenraad en de Raad van Bestuur overleggen periodiek. Samen streven ze naar een goede afstemming van vraag en aanbod van zorgverlening.

Leo Brekelmans, waarnemend voorzitter
Anneke Aben
Loes Brugman
Jacqueline van Dongen
Hans Engelen 
Anja van Horck 
Henk de Kleijn
Vera Naus
Paul Snep
Henk van der Vrande

De contactpersoon van de cliëntenraad is Angelique Hovens (ambtelijk secretaris), telefoonnummer 040 20 98 400, of stuur een mail naar .


Sint Annaklooster beschikt over een ANBI status. RSIN-nummer: 003820130 - © Copyright Sint Annaklooster - Foto's: Bram Saeys - website: Van Dongen Design - Inloggen