Organisatie

Kwaliteitsvenster

Klachten en meldcodes

Sint Annaklooster doet haar uiterste best om aan de wensen van cliënten te voldoen. Toch kan het voorkomen dat een cliënt ontevreden is. We horen dat graag, zodat we de zorg kunnen verbeteren.
Bespreek praktische problemen eerst met uw zorgverlener. Als u vervolgens niet tevreden bent met de oplossing, dan kunt u een beroep doen op de klachtenprocedure van Sint Annaklooster.
De klachtenfunctionaris is te bereiken via de ambtelijk secretaris W. Hartjes- van der Aa; of via het centrale telefoonnummer van Sint Annaklooster 040 29 45 400.

Naast de klachtencommissie biedt het Sint Annaklooster aan om contact op te nemen met een cliënt vertrouwenspersoon. Het is de taak van de cliëntvertrouwenspersoon om cliënten of hun vertegenwoordigers desgevraagd advies en bijstand te verlenen in zaken die samenhangen met het verlenen van onvrijwillige zorg, met opname en verblijf in een accommodatie of met het doorlopen van een klachtenprocedure. Zij verlenen alleen ondersteuning bij cliënten die onder de Wet zorg en dwang(Wzd) vallen. De client kan rechtstreeks contact opnemen met de cliëntvertrouwens persoon Riek Ansems op het telefoonnummer: 06-36336076 of e-mailadres: . Lees hier de flyer "wat doet een cliëntvertrouwenspersoon".  

Sint Annaklooster acht het van belang dat medewerkers op een adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden. Sint Annaklooster heeft hiervoor een klokkenluidersregeling opgesteld. Sint Annaklooster wil hiermee de drempel voor het aan de kaak te stellen van misstanden zo laag mogelijk leggen.

Sint Annaklooster heeft de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, als onderdeel van het zorgverleningproces, ingevoerd. Het hanteren van deze meldcode heeft als doel het ondersteunen van beroepskrachten in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij signalen wordt er voor advies contact opgenomen met Veilig Thuis.


Sint Annaklooster beschikt over een ANBI status. RSIN-nummer: 003820130 - © Copyright Sint Annaklooster - Foto's: Bram Saeys - website: Van Dongen Design - Inloggen