Organisatie

Kwaliteitsvenster

Nieuwste documenten

Kwaliteit / Veiligheid

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, wonen en welzijn

Zorgverleners van Sint Annaklooster hebben oog voor optimale levenskwaliteit en welzijn van bewoner en hun naaste(n). De cliënt is in alle levensdomeinen uitgangspunt van onze zorg- en dienstverlening. Het doel is de bijdrage aan de kwaliteit van leven van een cliënt/gast of bewoner zo optimaal mogelijk te laten zijn. De manier waarop wij hier vorm en inhoud aangeven staat in elk individueel zorgplan.

 • Er is aandacht voor specifieke levensvragen.
 • Een zinvolle dagbesteding en wooncomfort vinden wij van groot belang voor het welbevinden van onze cliënten.
 • Naaste(n) en betrokkenen uit het sociale netwerk van de cliënt krijgen de ruimte om in de zorg te participeren. Dit doet Sint Annaklooster vanuit de theorie van Familiezorg waarin de client, de zorgverlener en de naaste samenwerken aan een optimale ondersteuning.

Zorginhoudelijke indicatoren

Sint Annaklooster werkt met 4 verschillende kwaliteitskaders. Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, Thuiszorg, Hospicezorg en Forensische zorg. Deze kaders benoemen de eisen waar de organisatie aan moet voldoen. Elke kwartaal worden in elk team de kritische elementen, zoals: BHV, hygiëne, ergonomie, grensoverschrijdend gedrag, vallen, vrijheid, medicatie gerapporteerd en worden verbeteracties vastgesteld.

Basisveiligheid

Veiligheid is belangrijk op alle niveaus binnen Sint Annaklooster. Op cliëntniveau gaat basis veiligheid over het voorkomen en leren van incidenten. Enkele voorbeelden zijn:

 • Implementatie van de veilige principes van de (digitale) medicatieketen.
 • Gebruik van antipsychotica en antibiotica wordt naar aard en omvang gemonitord.
 • Ter preventie van decubitus wordt huid (letsel) gemonitord en wordt zo nodig de wondverpleegkundige betrokken.
 • Voedingstoestand, mondzorg en incontinentieletsel worden periodiek besproken.
 • Bij vrijheidsbeperkende maatregelen wordt steeds de afweging gemaakt tussen kwaliteit van leven en veiligheid. Er wordt eerst gekeken naar alternatieven en daarna wordt het stappenplan volgens de Wet Zorg en Dwang gevolgd.
 • Om ongeplande ziekenhuisopname te voorkomen wordt gemonitord op vallen, heupfractuur, luchtweg - en urineweg infectie, delier, CVA.

Op organisatieniveau gaat basis veiligheid en preventie o.a. over de technische- en noodvoorzieningen, brand- en calamiteitenpreventie, HACCP en legionellabeheer. Dit wordt jaarlijks getest door onafhankelijke deskundigen.

Incidenten en calamiteiten

Het analyseren en verbeteren naar aanleiding van incidenten gebeurt zoveel mogelijk in het dagelijkse werk. De incidentencommissie verzorgt elk kwartaal rapportages over de meldingen, analyseert deze gegevens en adviseert het managementteam en de Raad van Bestuur. Valpreventie en medicatie krijgen bijzondere aandacht. Als bij incidenten sprake is van een (mogelijke) calamiteit, dan wordt een onafhankelijke prisma analyse uitgevoerd door afdeling kwaliteit. Zo nodig wordt er melding gedaan bij de inspectie (IGJ).

Leren en werken aan kwaliteit

Binnen het Sint Annaklooster vindt verbetering van de kwaliteit van de zorg - en dienst verlening plaats aan de hand van de cirkel van Deming (PDCA), ofwel Plan-Do-Check-Act. Wat heeft prioriteit en wat is het doel? Hoe gaan we dit bereiken? Hebben de interventies het gewenste resultaat en is het doel bereikt? Waar moeten we bijstellen? Zo blijven we verbeteren en leren en dat doen wij op alle niveaus in de organisatie. Enkele voorbeelden:

 • Het Sint Annaklooster stelt jaarlijks een kwaliteitsplan op samen met alle betrokkenen. Het kwaliteitsjaarverslag is gebaseerd op de evaluatie van de doelen uit het kwaliteitsplan.
 • Elk team bespreekt thema’s in het teamoverleg. Zo leren medewerkers van elkaar.
 • Binnen het Sint Annaklooster worden zorgverleners betrokken bij werk - en projectgroepen. Zo heeft elk team iemand die zich bewust bezig houdt met kwaliteit en veiligheid. Elke maand komen deze vertegenwoordigers van de teams onder leiding van de kwaliteitsfunctionaris samen om nieuwe documenten of ontwikkelingen te bespreken en te toetsen aan de praktijk. Zo leren afdelingen van elkaar.
 • Het Sint Annaklooster vormt samen met Vitalis, Valkenhof en Joriszorg een lerend netwerk. Zo leren organisaties van elkaar.

Keurmerken en certificaten

Sint Annaklooster heeft eind 2020 het Prezo Care Keurmerk behaald. 

Hospice De Regenboog, Logeerhuis en Hospice In Via en Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe. Zij hebben in maart 2018 het Keurmerk Prezo hospicezorg en VVT voor logeren behaald. Elk jaar wordt dit keurmerk met een externe onafhankelijke audit verlengd.


Sint Annaklooster beschikt over een ANBI status. RSIN-nummer: 003820130 - © Copyright Sint Annaklooster - Foto's: Bram Saeys - website: Van Dongen Design - Inloggen